کد خبر : 60878
تاریخ انتشار : جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۹

ﺑﺮرﺳﻰ راﺑﻄﻪ ى ﺑﯿﻦ ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﻰ و ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ

ﺑﺮرﺳﻰ راﺑﻄﻪ ى ﺑﯿﻦ ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﻰ و ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ

مقاله ای در زمینه ﺑﺮرﺳﻰ راﺑﻄﻪ ى ﺑﯿﻦ ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﻰ و ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ به کوشش خانم اﺳﻤﺎ ﺳﺎﮐﻰ منتشر می شود. ﭼﮑﯿﺪه : ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺼﯿﺮﺑﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻨﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ی ﻋﻤﯿﻖ واﺳﺘﻮار در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و

مقاله ای در زمینه ﺑﺮرﺳﻰ راﺑﻄﻪ ى ﺑﯿﻦ ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﻰ و ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ به کوشش خانم اﺳﻤﺎ ﺳﺎﮐﻰ منتشر می شود.

ﭼﮑﯿﺪه :

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺼﯿﺮﺑﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻨﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ی ﻋﻤﯿﻖ واﺳﺘﻮار در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و راﺑﻄﻪ ی آن ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ ﻣﯽ ﭘﺮدازد. اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ درﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ در ۲۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻫﻮﯾﺰه و ۸۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی اﻫﻮاز در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و در ﻣﺮز ﺑﺎ ﻋﺮاق در ﮐﻨﺎر ﻫﻮر اﻟﻌﻈﯿﻢ واﻗﻊ اﺳﺖ. ﺣﺼﯿﺮﺑﺎﻓﯽ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻓﺖ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻟﯿﺎف ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﺳﺖ و اﺑﺰار ﺳﺎده ی دﺳﺘﯽ اﺳﺖ. از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻬﻢ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ زﻧﺒﯿﻞ ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻃﺒﮓ ﺳﺒﺪ ﺣﺼﯿﺮی ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﮔﻔﻪ ﺑﻮرﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎرﯾﻪ ﯾﺎ ﺑﻞ ﺟﺎروی ﺣﺼﯿﺮی ﯾﺎ

ﻣﮑﻨﺎﺳﻪ ﺑﺎدﺑﺰن ﯾﺎ ﻣﻬﻔﻪ و ﮐﻼه ﺣﺼﯿﺮی ﯾﺎ ﮐﻼو اﺷﺎره ﮐﺮد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﭼﻮن ذوق ﻫﻨﺮی و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در آن ﺗﺠﻠﯽ

ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. از اﻫﻤﯿﺖ واﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻی دﺳﺖ ﺳﺎز ﺑﺮای ﺧﻮد ﻫﻮﯾﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﯽ ﻫﺎی ﻧﺎزک در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻫﺎی ﻧﺦ ﭘﻨﺒﻪ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ

ﻣﻄﺮح اﺳﺖ؟

-۱ﭼﻪ راﺑﻄﻪ اﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ وﺟﻮد دارد؟

-۲ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

-۳ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد؟

-۴ آﯾﺎ ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺮدم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ؟

-۵در ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮاز ﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و رﻧﮓ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟

-۶ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ارزﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟

-۷ اﻧﻮاع ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

-۸آﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

-۹ آﯾﺎ ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻧﮕﯿﺰه و ﻋﻼﻗﻪ در ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

-۱۰آﯾﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

رﻓﯿﻊ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻮﯾﺰه در ۸۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و

۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ ﻫﻮﯾﺰه واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﻮر اﻟﻌﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ودر آﻧﺠﺎ ﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻋﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ و در ﺑﺎﺗﻼق ﻫﺎی اﻃﺮاف ﻫﻮر اﻟﻌﻈﯿﻢ ﻣﯽ روﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ی ﺑﯿﻦ ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ و ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﻮﺟﻮد از روش ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻬﻢ ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ وﺟﻮد دارد ﻣﯽ  ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ی ﺳﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﺒﺪ ﺣﺼﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﻨﺪم و اﺷﯿﺎء دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻮرﯾﺎ ﺑﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع زﯾﺮ اﻧﺪاز ﯾﺎ ﮐﻒ ﭘﻮش ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮ ﻓﺮش ودر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود. ﺣﺼﯿﺮ ﭘﺮده ای ﮐﻪ در ﺟﻠﻮی در و ﭘﻨﺠﺮه

آوﯾﺰان ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺟﺎروی ﺣﺼﯿﺮی ﺑﺎدﺑﺰن ﺣﺼﯿﺮی و ﮐﻼه ﺣﺼﯿﺮی اﺷﺎره ﮐﺮد. ﭘﺮﻓﺴﻮر آرﺛﺮ آﭘﻬﺎم ﭘﻮپ)ﮐﺘﺎب ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان .۱۳۸۸٫ ﻧﺸﺮ اﺧﺘﺮان( ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زﯾﺮ اﻧﺪاز ﻫﺎی

ﺑﺸﺮی از ﻧﯽ و ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﺗﻼق ﻫﺎی ﺳﻔﻼی ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ روﺋﯿﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﻬﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺎق ﮔﯿﺎﻫﺎن در

آوردن ﺑﺎﻓﺘﻪ اﯾﯽ ﺣﺼﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زﯾﺮ اﻧﺪازﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﺼﯿﺮی ﺑﻮده و اوﻟﯿﻦ

ﺳﺮ ﭘﻨﺎه ﻫﺎ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﻏﺎر ﻫﺎ و ﻏﺎرﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺼﯿﺮ و ﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه :

ﺣﺼﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﻮرﯾﺎ زﯾﺮ اﻧﺪازی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮگ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻟﯿﺎف ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺮش

در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﯾﺒﺎن  ﻇﺮوف و ﺳﺒﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود. ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺼﯿﺮ را ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺸﺮ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ. ﺳﻨﮕﻮاره ای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ۵۵۰۰ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺮﺟﺎن ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺣﺼﯿﺮ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﺑﻮﻣﯽ دارد

و دارای اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای در ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن و ﯾﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ. ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻓﺖ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻟﯿﺎف ﺳﻠﻮﻟﺰی ﯾﺎ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﺳﺖ واﺑﺰار ﺳﺎده ی دﺳﺘﯽ اﺳﺖ    ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﺼﯿﺮ زﯾﺮ اﻧﺪاز  ﺳﻔﺮه ی ﺣﺼﯿﺮی  اﻧﻮاع ﺳﺒﺪ  اﻧﻮاع ﻇﺮوف و… ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ان ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺖ و اﺑﺰار وﺳﺎﯾﻞ دﺳﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد وﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ وﺧﻼق اﻧﺴﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ آن داﺷﺘﻦ ﺑﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس و

ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد. ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ راﺑﻄﻪ ی ﻣﻌﻨﯽ دار و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد

وﻣﺮدم رﻓﯿﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ روﺣﯿﻪ ی ﻓﻌﺎل  ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ و ﺟﻨﮕﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ. اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎر ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ را روﻧﻖ و ﺑﻬﺒﻮد

ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺟﻨﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دﺳﺖ ﻣﯿﺎﺑﻨﺪ و از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ رﻧﮕﻬﺎی ﺳﺒﺰ  ﻗﺮﻣﺰ و ﻗﻬﻮه ای ﺑﯿﺸﺘﺮ از رﻧﮕﻬﺎی دﯾﮕﺮ

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻧﻘﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻮدن واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺴﺘﻦ راﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪات اﻧﻮاع آن وﺟﻮد دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه وارزش وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ داده و اﯾﻦ ﺷﻬﺮرا در ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﺆﻻن ﻫﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﻧﻤﻮده و

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼﺳﻬﺎی اﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﻮﺳﻌﻪ وﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از اﯾﻦ

ﻃﺮﯾﻖ اﻧﮕﯿﺰه و ﻋﻼﻗﻪ ی ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ داد.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی :

ﺗﺮﻗﯽ وﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای در ﮔﺮو ﻧﻮع وﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد. ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ ی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ و در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ ارزش ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ وﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺗﺮﯾﻦ وﺑﺎ ارزش ﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ دﺳﺘﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ داده و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺮده

اﺳﺖ.

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮ در ﺳﺎﺧﺖ ان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻻی دﺳﺖ ﺳﺎز ﺑﺮای ﺧﻮد ﻫﻮﯾﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ درﺑﺎره ی ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻨﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﻋﻤﯿﻖ و اﺳﺘﻮار در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻓﯿﻊ دارد

ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ واﮔﯿﺰه ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد اﺑﺮاز ﻣﯿﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ واﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﻮده و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮزداران ﺳﺨﺖ ﮐﻮش و ﺗﻼﺷﮕﺮ ﺳﮑﻮﻧﺖ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ آﺑﻬﺎم ﭘﻮپ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زﯾﺮ اﻧﺪازﻫﺎی ﺑﺸﺮی از ﻧﯽ و ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﺗﻼق ﻫﺎ ﻣﯿﺮوﯾﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ ﺑﺎ ﻫﻮر اﻟﻌﻈﯿﻢ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﻣﯿﺮوﯾﺪ ﻣﺮدم رﻓﯿﻊ ﺑﻪ ﮐﺎر

ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮرﯾﺎ ﺳﺒﺪ ﺣﺼﯿﺮی ﺟﺎروی ﺣﺼﯿﺮی ﮐﻼه ﺣﺼﯿﺮی زﻧﺒﯿﻞ و ﺑﺎدﺑﺰن ﺣﺼﯿﺮی ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺴﻮﻻن ﻫﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ واﻣﻬﺎی ﺑﺪون ﺑﻬﺮه ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ وﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ دﺳﺘﯽ و ﺳﻨﺘﯽ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد وﺟﺎﯾﮕﺎه و اﻫﻤﯿﺖ آن را ﺑﺎﻻ

ﺑﺮده و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن ﺳﻮق داد.

ﻧﺘﺎﯾﺞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﻏﺎرﻫﺎ و ﻏﺎرﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺼﯿﺮ و ﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮاورده ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات آن ﺑﺎ دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻓﺮﻫﻨﮓ وﺑﯿﻨﺶ ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و ذوق ﻫﻨﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی

ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﺎزﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ آﻧﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯿﺪاﻧﻢ از زﺣﻤﺎت ﺑﯽ ﮐﺮان دوﺳﺘﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻟﺤﻈﺎت ﯾﺎر وﯾﺎورم ﺑﻮدﻧﺪ و

ﺑﻪ وﯾﮋه اﺳﺘﺎد ﺧﻮدم ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی اﯾﺸﺎن در ﻣﻦ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ :

در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺼﯿﺮﺑﺎﻓﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺆﻻن

اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

.۱ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺆﻻن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

.۲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ واﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه در روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن وﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و دادن اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ﺑﻪ

ﺻﻨﻌﺖ ﺣﺼﯿﺮﺑﺎﻓﯽ واﻣﻬﺎی ﺑﺪون ﺑﻬﺮه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.

.۳ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻼﺳﻬﺎی اﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.

.۴ آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﻣﻨﻄﻘﻪ ب ارزﺷﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر وﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ وﻣﺴﺎﻋﺪ آﻧﻬﺎ در

ﺧﺼﻮص ارزش ﮐﺎر ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

.۱ آﺷﻨﺎی ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ/ ﯾﺎوری ﺣﺴﯿﻦ / ﺗﻬﺮان / ﺻﺒﺎی ﺳﺤﺮ/ .۱۳۸۲

.۲ ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ / دﮐﺘﺮ ﻣﺸﺘﺎق ﺧﻠﯿﻞ / ﺗﻬﺮان / آزاد اﻧﺪﯾﺸﺎن/ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﺎن / .۱۳۸۶

.۳ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان / ﭘﻮپ آﺑﻬﺎم / ﻧﺸﺮ اﺧﺘﺮان .۱۳۸۸/

.۴ ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ / ﺳﺮﺗﯿﭗ زاده ﻟﯿﻼ / ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻨﺮ وارﺗﺒﺎﻃﺎت / .۱۳۹۰

.۵ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ اﯾﺮان / ووﻟﻒ. ﻫﺎﻧﺲ / ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ زاده ﺳﯿﺮوس / اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ / .۱۳۸۸

.۶ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ اﯾﺮان / ﯾﺎوری ﺣﺴﯿﻦ / ﻧﺸﺮ ﻣﻬﮑﺎﻣﻪ / .۱۳۸۹

.۷ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان / ﭘﺮﻓﺴﻮر ارﺗﻮر /ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ اﺻﺪری اﻓﺸﺎر / ﻧﺸﺮ اﺧﺘﺮان/ ﺳﺎل ﻧﺸﺮ ۱۳۸۸

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار

css.php