تاریخ انتشار: پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۵:۵۸ ب.ظ
اسامى و کد همه نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر یاسوج اعلام شد
اسامى و کد همه نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر یاسوج اعلام شد فرماندار بویراحمد طی اطلاعیه ای کد نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر یاسوج را اعلام کرد، متن این اطلاعیه بدین شرح است: به گزارش سلام دنا؛ در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر یاسوج می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و […]

فرماندار بویراحمد طی اطلاعیه ای کد نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر یاسوج را اعلام کرد، متن این اطلاعیه بدین شرح است:

به گزارش سلام دنا؛ در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر یاسوج می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۹۶/۲/۲۹ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر یاسوج به شرح زیر می باشد:

۱- آقای فرشید احمدی کیش مشهور به احمدی فرزند بندر کد نامزد ۱۲۵

۲- آقای محمدطاهر احمدی نژاد فرزند طلائى کد نامزد ۱۲۶

۳- آقای آیت اله اخلاق پی فرزند نصرت اله کد نامزد ۱۲۷

۴- خانم محبوبه آذرگشسب فرزند منصور کد نامزد ۱۲۸

۵- آقای سیدرضا آذرگون فرزند اله بخش کد نامزد ۱۲۹

۶- آقای جلال آذری فر فرزند علی کد نامزد ۱۴۱

۷- آقای علی آراوند مشهور به عسکر فرزند امان اله کد نامزد ۱۴۲

۸- آقای سیدضیاءالدین ارشدی فرزند سیدمحمدطاهر کد نامزد ۱۴۶

۹- آقای کیوان آشنا فرزند رحیم کد نامزد ۱۴۸

۱۰- آقای ذبیح اله اصالت فرد فرزند نصیب الله کد نامزد ۱۴۹

۱۱- آقای سیدهدایت اکبری مشهور به معروف به مهندس اکبری فرزند حنظل کد نامزد ۱۵۲

۱۲- آقای علی اکبری تبار فرزند بند على کد نامزد ۱۵۴

۱۳- آقای کرامت اله اکوانیان فرزند امان اله کد نامزد ۱۵۶

۱۴- آقای خدابخش امیری فرزند سیف اله کد نامزد ۱۵۷

۱۵- آقای هدایت اله امیری یاسوج فرزند امرالله کد نامزد ۱۵۸

۱۶- آقای محمدقاسم امیریان یاسوج فرزند محمدعلى کد نامزد ۱۵۹

۱۷- آقای جمشید انصاری فرزند علی کد نامزد ۱۶۱

۱۸- آقای عیسی انصاری فرزند کرم کد نامزد ۱۶۲

۱۹- آقای فرخ باقرپور فرزند حبیب کد نامزد ۱۶۴

۲۰- آقای اسماعیل باقری فرزند حاصل کد نامزد ۱۶۵

۲۱- آقای نصیر باقری اصل فرزند اسد کد نامزد ۱۶۷

۲۲- آقای علی بختیاری قوام آبادسفلی مشهور به على بختیاری فرزند مسیح اله کد نامزد ۱۶۸

۲۳- آقای یعقوب برفر فرزند نصرت اله کد نامزد ۱۶۹

۲۴- خانم مریم برهمن فرزند عبدالرحمان کد نامزد ۱۷۱

۲۵- آقای رضا بندانی فرزند دیدارقلی کد نامزد ۱۷۲

۲۶- آقای مرتضی بهشتی فرزند صدراله کد نامزد ۱۷۵

۲۷- آقای مجید بیانی فر فرزند غلام محمد کد نامزد ۱۷۶

۲۸- آقای سرخاب بیننده فرزند محراب کد نامزد ۱۷۸

۲۹- آقای طاهر پادیز فرزند هومان کد نامزد ۱۷۹

۳۰- آقای بهرام پارساء فرزند مراد قلى کد نامزد ۱۸۱

۳۱- آقای ابوالحسن پردال فرزند یزدان بخش کد نامزد ۱۸۴

۳۲- آقای محمد پژوهش فرزند یداله کد نامزد ۱۸۵

۳۳- آقای سیدمحمدعلی پناهنده فرزند سید عبد محمد کد نامزد ۱۸۶

۳۴- آقای ابراهیم پناهی فرزند خنجر کد نامزد ۱۸۷

۳۵- آقای فرزاد پورابراهیم فرزند غلام رضا کد نامزد ۱۸۹

۳۶- آقای داود پویان صفت فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۱۹۱

۳۷- آقای سیدکاظم تقویان فرزند سید على کد نامزد ۱۹۲

۳۸- آقای سیدعطاءاله تقوی مهر فرزند سید امراله کد نامزد ۱۹۴

۳۹- آقای سیدامیدرضا توفیقی نسب فرزند سیدسیف اله کد نامزد ۱۹۵

۴۰- آقای محسن تیربند فرزند نجاتعلی کد نامزد ۱۹۶

۴۱- آقای امیر تیماس فرزند فریدون کد نامزد ۱۹۷

۴۲- آقای الله کرم جانی پور فرزند عبداله کد نامزد ۱۹۸

۴۳- آقای ایمان جاودانه فرزند امیر کد نامزد ۲۱۲

۴۴- آقای موسی جاوید فرزند فرج اله کد نامزد ۲۱۴

۴۵- آقای ابوطالب جاویدانه فرزند عبدالحسین کد نامزد ۲۱۵

۴۶- آقای جواد جلالی فرزند راه خدا کد نامزد ۲۱۶

۴۷- آقای جابر جمال سیرت مشهور به جاوید فرزند کاوس کد نامزد ۲۱۷

۴۸- آقای کامران جهانبازی جهان آباد فرزند فرامرز کد نامزد ۲۱۸

۴۹- آقای داریوش جهانشاهی فرزند نصراله کد نامزد ۲۴۱

۵۰- آقای فرشید چترآذر فرزند زواره کد نامزد ۲۴۲

۵۱- خانم سیده رقیه حجازی فرزند سید قدرت اله کد نامزد ۲۴۵

۵۳- آقای سیدصابر حسینی فرزند سیدعلی رحم کد نامزد ۲۴۷

۵۴- آقای پرویز حقیقت فرزند چنگیز کد نامزد ۲۴۸

۵۵- خانم آزیتا حکمتی اصل فرزند بهرام کد نامزد ۲۴۹

۵۶- خانم رقیه حمیدی فرزند امان اله کد نامزد ۲۵۱

۵۷- خانم فرزانه حیدری فرزند بهرام کد نامزد ۲۵۲

۵۸- آقای محمدجعفر خجسته زاده فرزند ظفر کد نامزد ۲۵۴

۵۹- آقای سیدمحمد خلق اصل فرزند اصغر کد نامزد ۲۵۶

۶۰- آقای مسعود خوبانی فرزند حسن کد نامزد ۲۵۷

۶۱- آقای سرافراز دارا فرزند رحمان کد نامزد ۲۵۸

۶۲- آقای سیددانیال دانشی فرزند سید عبد الخالق کد نامزد ۲۵۹

۶۳- آقای عطاءاله دانشی فرزند محمد کد نامزد ۲۶۱

۶۴- آقای احسان دانشی اصل مشهور به دانشى فرزند محمد جعفر کد نامزد ۲۶۲

۶۵- آقای صمد دبیقی فرزند امراله کد نامزد ۲۶۴

۶۶- آقای بابک درست فرزند فاضل کد نامزد ۲۶۵

۶۷- آقای محسن دستمرد مشهور به امیر محسن فرزند غیب اله کد نامزد ۲۶۷

۶۸- آقای محمد دل روز مشهور به سید محمد فرزند خلیفه کد نامزد ۲۶۸

۶۹- آقای محمدرحیم دهراب پوردولت آباد فرزند یدالله کد نامزد ۲۶۹

۷۰- آقای مراد دیودوست فرزند گرگ الله کد نامزد ۲۷۲

۷۱- آقای سیدیعقوب ذوالفقاری فر مشهور به دکترسیدیعقوب عوض زاده فرزند سیدجواد کد نامزد ۲۷۴

۷۲- خانم معصومه سادات رامی فرزند سیدنضیل کد نامزد ۲۷۶

۷۳- آقای علی رحیمی بهمیاری فرزند رضاقلى کد نامزد ۲۷۸

۷۴- آقای مهدی رستمی یاسوجی فرزند على کد نامزد ۲۷۹

۷۵- آقای حمید رشیدی تل گه فرزند قهرمان کد نامزد ۲۸۱

۷۶- آقای ناصر رمضانی فر فرزند یداله کد نامزد ۲۸۲

۷۷- آقای محمدباقر رهامی فرزند محسن کد نامزد ۲۸۴

۷۸- آقای اسماعیل ره انجام امیرآباد فرزند سیف الله کد نامزد ۲۸۵

۷۹- خانم زینب زرین مشهور به شیرین بانو فرزند درویش کد نامزد ۲۸۶

۸۰- خانم حمیده زعیمی فرزند محمد کد نامزد ۲۸۷

۸۱- خانم زهرا زمانی محمودآباد فرزند محمد کد نامزد ۲۸۹

۸۲- آقای اسماعیل ستار فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۹۱

۸۳- آقای حبیب اله سرافرازی فرزند بهزاد کد نامزد ۲۹۴

۸۴- آقای زریر شجاعی خو فرزند قادر کد نامزد ۲۹۶

۸۵- آقای محمد شهبازی پور فرزند غلام کد نامزد ۲۹۷

۸۶- خانم الهه شیروانی اردکانی فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۹۸

۸۷- آقای ابوذر صالح نسب فرزند زواره کد نامزد ۴۱۲

۸۸- آقای اسماعیل طاهری فرزند رحمت الله کد نامزد ۴۱۵

۸۹- آقای علی طاهری کیا مشهور به آقای طاهری فرزند گرجى کد نامزد ۴۱۶

۹۰- آقای رحیم عبادی فیروزآباد فرزند على کد نامزد ۴۱۸

۹۱- خانم سیده طاهره عباس پورده برآفتاب فرزند سید سعادت کد نامزد ۴۱۹

۹۲- آقای بهنام عباس نژاد فرزند جمال کد نامزد ۴۲۱

۹۳- آقای محمد عباسی تل گاوی فرزند علی بخش کد نامزد ۴۲۴

۹۴- آقای حامد عباسی نصرآبادسفلی فرزند محمدظریف کد نامزد ۴۲۵

۹۵- آقای شیروان عبدالهی مطلق فرزند غارتى کد نامزد ۴۲۶

۹۶- خانم سیده مرضیه عبدلی چنارستان علیا فرزند سیدجابر کد نامزد ۴۲۷

۹۷- خانم زهرا عزیزپور فرزند على کد نامزد ۴۲۸

۹۸- آقای صمد عزیزپورحسن آباد فرزند سلیمان کد نامزد ۴۲۹

۹۹- آقای علی علی پور فرزند فضیل کد نامزد ۴۵۱

۱۰۰- آقای خسرو غریب پورجهان آباد مشهور به خسرو فرزند شهباز کد نامزد ۴۵۲

۱۰۱- خانم پروانه غلامی موردراز فرزند ماشااله کد نامزد ۴۵۴

۱۰۲- آقای سیدمهران فتاحیان فرزند سید حشمت اله کد نامزد ۴۵۶

۱۰۳- آقای امیرارسلان فرخان فرزند سرافراز کد نامزد ۴۵۷

۱۰۴- آقای حمیدرضا فرخان فرزند قباد کد نامزد ۴۵۸

۱۰۵- آقای صدرالله فرخیانی مشهور به منوچهر فرخیانى فرزند عیدی کد نامزد ۴۵۹

۱۰۶- آقای مرتضی فروغی فرد مشهور به فروغى فرزند صدر اله کد نامزد ۴۶۱

۱۰۷- آقای فرشید فریدونی فرزند شهنواز کد نامزد ۴۶۲

۱۰۸- آقای علی اصغر فضیلت فرد مشهور به حاج فضیلت فرزند على کد نامزد ۴۶۴

۱۰۹- آقای سیدمجید کشاورز فرزند سیدعبدالرضا کد نامزد ۴۶۷

۱۱۰- آقای ایمان کیوان اصل فرزند حسین کد نامزد ۴۶۹

۱۱۱- آقای گودرز گودرزی فرزند بندر کد نامزد ۴۷۱

۱۱۲- آقای بهنام مؤمنی نصرآبادعلیا فرزند نظام کد نامزد ۴۷۲

۱۱۳- آقای حداد مؤمنی نصرآبادعلیا فرزند عطا کد نامزد ۴۷۴

۱۱۴- آقای سعید محمدحسینی پور فرزند ناصر کد نامزد ۴۷۵

۱۱۵- آقای بهنام محمدی نیکو فرزند قدمعلى کد نامزد ۴۷۶

۱۱۶- آقای عین اله محمودی فرزند رضاعلى کد نامزد ۴۷۸

۱۱۷- آقای محمود محمودی فرزند فرج اله کد نامزد ۴۷۹

۱۱۸- آقای سیدعلی محمودی کیا مشهور به حاج على جون تمنده فرزند سید شیر محمد کد نامزد ۴۸۱

۱۱۹- آقای سعید محنائی بی زلیخائی فرزند عباس کد نامزد ۴۸۲

۱۲۰- خانم اعظم السادات مرادی فرزند سیدعنایت اله کد نامزد ۴۸۴

۱۲۱- آقای یاسر مسعودمقدم فرزند امرالله کد نامزد ۴۸۵

۱۲۲- آقای ناصر معصومی اصل فرزند نادر کد نامزد ۴۸۶

۱۲۳- آقای صامر معنوی فرزند حبیب اله کد نامزد ۴۸۷

۱۲۴- آقای مهدی معینی نژاد فرزند پیران کد نامزد ۴۸۹

۱۲۵- آقای ساجد مهدی زاده فرزند جهان بخش کد نامزد ۴۹۱

۱۲۶- آقای محمدرضا موحدی راد فرزند سلطان على کد نامزد ۴۹۲

۱۲۷- آقای سیدعلی موسوی فرزند سید اسعد کد نامزد ۴۹۴

۱۲۸- آقای سیدعنایت اله موسوی اصل فرزند سید على کد نامزد ۴۹۵

۱۲۹- آقای مسعود موسویان جدول قدم مشهور به موسوی فرزند عطاء کد نامزد ۴۹۶

۱۳۰- آقای ضرغام نجفی فرزند غلامرضا کد نامزد ۴۹۷

۱۳۱- آقای سیدصادق نصیبی فرزند سیدابومحمد کد نامزد ۴۹۸

۱۳۲- خانم طیبه نظری فرزند محمدجان کد نامزد ۵۱۲

۱۳۳- آقای فرشاد نگین تاجی فرزند محمود کد نامزد ۵۱۴

۱۳۴- آقای سجاد نوبهار فرزند جانعلى کد نامزد ۵۱۵

۱۳۵- آقای اردشیر نورانی زاده فرزند سرمست کد نامزد ۵۱۶

۱۳۶- خانم زهرا نیک بخت امیرآباد فرزند منصور کد نامزد ۵۱۷

۱۳۷- آقای منصور نیک بخت امیرآباد فرزند علی کد نامزد ۵۱۸

۱۳۸- آقای حمید نیک بین فرزند نعمت اله کد نامزد ۵۱۹

۱۳۹- آقای امید نیکنام فرزند على پور کد نامزد ۵۲۱

۱۴۰- آقای رحیم همت پور فرزند داراب کد نامزد ۵۲۵

۱۴۱- آقای سیدقباد ولایتی نسب فرزند سیدجانمحمد کد نامزد ۵۲۷

۱۴۲- آقای رحمن یزدان پناه فرزند غلامعلى کد نامزد ۵۲۸

۱۴۳- آقای نورالله یوسفی نصرآبادسفلی فرزند ابول کد نامزد ۵۲۹

 

*تعداد کاندیدای های خانم ۱۷ نفر می‌باشد که نسبت به دوره گذشته که فقط چهار نفر بودند رشد بسیاری داشته است.

توجه :
۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۷ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۷ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری بویراحمد در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

محمدکاظم نظری
فرماندار شهرستان بویراحمد

انتهای پیام/ م

Share
آخرين اخبار
پر بحث ترين
css.php