کد خبر : 13771
تاریخ انتشار : پنج شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۳ - ۲۳:۳۲

ﮐﺎر روی ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی اکسل

ﮐﺎر روی ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی اکسل

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ (Workbook ﯾﺎ ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ) ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮگ (Sheet) اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ Sheet اﺳﺖ. ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد  ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﯿﺪ ﯾﺎ از ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﯾﮏ ﮐﭙﯽ در ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ (Workbook ﯾﺎ ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ) ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮگ (Sheet) اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ Sheet اﺳﺖ. ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد  ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﯿﺪ ﯾﺎ از ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﯾﮏ ﮐﭙﯽ در ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارﯾﺪ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﻠﯿﻪﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ (ﺷﯿﺖ) ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ روی ﻧﺎم آن ﮐﺎرﺑﺮگ روی زﺑﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ (sheet tabs) ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ

– درج ﮐﺎرﺑﺮگ

ﺑﺮای درج ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺎرﺑﺮگ دﯾﮕﺮ، روی ﮐﺎرﺑﺮگ ﺳﻤﺖ راﺳﺘﯽ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و از ﻣﻨﻮی ﺷﮑﻞ1، ﮔﺰﯾﻨﻪ Insert را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ، در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻨﺠﺮه ای مطابق شکل 2 را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد. ﭘﺲ از ﻓﺸﺎر دﮐﻤﻪ Ok ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ درج ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ درج ﮐﻨﯿﺪ از ﭼﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﺷﻤﺎ ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در اﮐﺴﻞ Worksheet ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 

– ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮگ

ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ، روی ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ Rename را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﮑﯽ و ﻣﺎرک ﺷﺪه در ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ.

– اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ ﮐﭙﯽ ﮐﺎرﺑﺮگ

ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل (Move) ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮگ در روی زﺑﺎﻧﻪ  ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ درگ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ. راه دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و از ﻣﻨﻮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ … Move or Copy را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺎر  ﭘﻨﺠﺮه ای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮐﺎرﺑﺮﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد را از ﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ : Before sheet ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و دﮐﻤﻪ Ok را ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺘﻘﺎل، در ﻣﺤﻞ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﭙﯽ (Copy) ﺷﻮد، ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮی از آن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد، ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ Create a Copy را در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه Move or  Copy اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از ﮐﺎرﺑﺮگ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از 1Sheet  ﺑﻪ ﻧﺎم Sheet1(2) ﻗﺒﻞ از Sheet3 ایجاد ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﻮد را در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ Copy ﯾﺎ Move ﮐﻨﯿﺪ از ﻟﯿﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ (move to end) را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ Copy ﯾﺎ Move ﮐﻨﯿﺪ، اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻨﻮی To book ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ : Before sheet ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻓﺎﯾﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﺑﺮﮔﯽ از اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ، ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از آن در ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﭙﯽ ﮐﺮده ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﺪ.

– ﺣﺬف ﮐﺎرﺑﺮگ

ﺑﺮای ﺣﺬف ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﺎﯾﺪ روی آن ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و از ﻣﻨﻮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ Delete را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﮐﺎرﺑﺮگ، دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود، ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ ﺣﺬف ﻫﺴﺘﯿﺪ، دﮐﻤﻪ Delete وﮔﺮﻧﻪ Cancel را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

تذکر: شیت حذف شده با دستور Ctrl+z یا undo بازیابی نمی شود.

– ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ

ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ، ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی آن ﮐﻠﯿﮏ راست ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ از ﻣﻨﻮی ﻣﻨﻮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ Hide را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮای آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﻣﺠﺪداً ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی Hide ﮔﺰﯾﻨﻪ Unhide را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻟﯿﺴﺖ  ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب و دﮐﻤﻪ Ok را ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﮐ ﺎرﺑﺮگﻫﺎی Sheet1 و Sheet2 ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن دﮐﻤﻪ Ok زده ﺷﻮد sheet1 آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد..

– اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ

اﻧﺘﻘﺎل، ﮐﭙﯽ، ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺣﺬف ﯾﮏ ﺳﺮی از ﮐﺎرﺑﺮگ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد، وﻟﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮگ، ﺑﺎﯾﺪ دﮐﻤﻪ Ctrl را ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ و روی ﮐﺎرﺑﺮگ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ Select All Sheets را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺜﻼً اﮔﺮ Sheet1 Sheet2 را ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺳﻠﻮل A1 از ﻫﺮﮐﺪام را ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ درآورﯾﺪ، ﺳﻠﻮل A1 در ﻫﺮ دو ﮐﺎرﺑﺮگ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭼﺎپ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮگ و اﻗﺪام ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ، ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮگ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ، ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی آﻧﻬﺎ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم  Ungroup sheets ﺑﻪ ﻣﻨﻮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

– ﺣﺮﮐﺖ روی ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ

اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن، ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ، دﮐﻤﻪﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ را آﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 دﮐﻤﻪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ: Ctrl+PageUp ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﻌﺪی و Ctrl+PageDown ﮐﺎرﺑﺮگ ﻗﺒﻠﯽ

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار

css.php